Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Trone software te Haarlem, Kamer van Koophandel 81083769 en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”).

 

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Trone software alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

 

Artikel 1.      Offerte en aanvaarding

 

 • Trone software stelt een offerte op waarin Trone software aangeeft welke werkzaamheden (“de Diensten”) Trone software aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend.

 

 • In het algemeen omvatten de Diensten onderhoud aan de hardware en software van Opdrachtgever, configuratie en installatie van hardware en software ten behoeve van Opdrachtgever, het maken van maatwerksoftware op verzoek van Opdrachtgever, levering van software onder licentie, het leveren van ondersteuning op afstand, het leveren van ondersteuning op locatie aan medewerkers van Opdrachtgever, het ontwerpen en programmeren van websites, online diensten, software, layouts, vormgeving (“Werken”) en al hetgeen daarmee samenhangt. Andere werkzaamheden worden alleen verricht indien dit in de offerte vermeld

 

 • Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte. Trone software kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien Trone software daartoe overgaat, is de offerte alsnog

 

 • De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door Trone software.

 

 • Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Trone softwarewerkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Trone software verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.

 

 • Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is

 

 • Trone software zal verzocht meerwerk tegen het gebruikelijke uurtarief Vooraf zal worden aangegeven dat sprake is van meerwerk.

 

 

 

 • Indien een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft Trone software het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door Trone software is en blijft naar Opdrachtgever toe de verantwoordelijke.

 

Artikel 2.      Uitvoering van de Diensten

 

 • Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door Trone software uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van

 

 • Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Trone software aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Trone software worden

 

 • Opdrachtgever zal Trone software toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhostingaccounts) die Trone software redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren. In bijzondere gevallen kan worden afgesproken dat Opdrachtgever zelf de benodigde data plaatst of aanpassingen doorvoert aan deze diensten of

 

 • Trone software garandeert dat de Diensten zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk worden Indien een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft Trone software het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Trone software is en blijft naar Opdrachtgever toe de verantwoordelijke.

 

 • Trone software is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft

 

 • Tenzij anders overeengekomen is Trone software geen partij bij de levering van diensten van derden, zoals softwarelicenties of hosting die nodig zijn bij Diensten, ook niet indien Trone software deze diensten afneemt ten behoeve van

Bij als Dienst geleverde software licenties is het afhankelijk van de leverancier of Trone software de contractuele wederpartij van Opdrachtgever is of de leverancier. Trone software zal hierover adequaat informeren.

 

 • Trone software heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover Trone software niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene

 

 • Trone software zal zich inspannen bij een verzoek van Opdrachtgever zo snel mogelijk te reageren, maar kan geen concrete toezeggingen over tijden doen, tenzij anders afgesproken in de

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 3.      Ontwikkelen van Diensten

 

 • Indien een Dienst strekt tot het maken van Werken, zoals maar niet beperkt tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen (hierna: “Werken”), is daarop het in dit artikel bepaalde van

 

 • Trone software geeft geen garanties ten aanzien van functioneren bij gebruik van niet-courante of verouderde besturingssystemen, browsers, plugins, scripts, overige software, en hardware tenzij en voor zover in de offerte anders is vermeld.

 

 • Trone software is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft

 

 • Indien een Dienst vereist dat Opdrachtgever bronmaterialen aan Trone software levert staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Trone software. Opdrachtgever vrijwaart Trone software van claims van derden ten aanzien van schending van deze

 

 • Trone software heeft, tenzij anders overeengekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van

 

 • Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Trone software zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

 

 • Opdrachtgever vrijwaart Trone software voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door Trone software.

 

 • Trone software zal bronbestanden van de Werken bewaren zolang Trone software Diensten voor Opdrachtgever verricht, of het aannemelijk is dat Trone software Diensten voor Opdrachtgever zal Trone software is gerechtigd na deze periode de bronbestanden te verwijderen. Indien Opdrachtgever pas na deze periode vervolgopdrachten ten aanzien van deze Werken geeft, is Trone software gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het herontwikkelen, herstellen of terughalen van deze bronbestanden.

 

 • Indien er licenties zijn afgenomen die, niet periodiek, maar éénmalig worden betaald, kan de Opdrachtgever hiervan gebruik maken zolang de Opdrachtgever voor deze specifieke dienst minimaal één hostingpakket heeft afgesloten bij de Na het aflopen van de overeenkomst, zullen de licenties worden ingetrokken en het daarmee verband houdende gebruiksrecht verloopt.

 

Artikel 4.      Zoekmachine-optimalisatie

 

 • Indien de Dienst (mede) strekt tot het verbeteren van de positie van Opdrachtgever’s website en/of diensten in zoekresultaten bij zoekmachines, geldt daarop het in dit artikel

 

 • Opdrachtgever erkent en begrijpt dat de positie van en zoekresultaten betreffende Opdrachtgever’s website en/of diensten volledig bepaald wordt door de beheerders van de betreffende zoekmachines. Trone software kan dan ook geen enkele garantie geven omtrent het te bereiken resultaat, maar zal zich inspannen om deze positie en zoekresultaten ten gunste van Opdrachtgever te beïnvloeden.

 

 • Opdrachtgever machtigt Trone software hierbij om in Opdrachtgever’s naam accounts aan te maken bij zoekmachines en vergelijkbare openbaar toegankelijke diensten en om alle daarbij benodigde gegevens van Opdrachtgever te mogen Indien aan dergelijke diensten kosten verbonden zijn, heeft Trone software hier schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever voor nodig.

 

Artikel 5.      Reclame

 

 • Indien onderhoud van reclamecampagnes onderdeel van de Dienst is (zoals de Google AdWords-dienst), zal Trone software zich inspannen om de afgesproken reclamecampagnes te beheren bij de afgesproken zoekmachine(s). Dit omvat mede het koppelen van de gewenste zoektermen aan relevante pagina’s op de website van Opdrachtgever, het verwijderen van slecht presterende onderdelen en het regelmatig rapporteren van de resultaten van de reclamecampagnes aan

 

 • De kosten van de reclamecampagne(s) worden door zoekmachine(s) aan Trone software Trone software factureert dit vervolgens door aan Opdrachtgever.

 

Artikel 6.      Oplevering en aanvaarding

 

 • Trone software zal te ontwikkelen of aan te passen Werken of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor

 

 • Opdrachtgever dient vervolgens binnen 5 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn

 

 • Indien een Werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het Werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.

 

 • Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Trone software zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Trone software doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens een periode van 5 dagen om de revisie of motivatie goed of af te

 

 • Indien Opdrachtgever na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zal er naar oordeel van Trone software een redelijk aantal revisierondes

 

 • Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Trone software gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. Trone software kan slechts opzeggen na bij een revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en Opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.

 

 • Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Trone software het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in een Werk na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.

 

Artikel 7.      Rechten van intellectuele eigendom

 

 • Trone software gebruikt voor haar werkzaamheden open source software waarvan de rechten bij derden liggen. Voor door Trone software zelf gemaakte werken geldt dat de rechten bij Trone software liggen, tenzij er met Opdrachtgever schriftelijk afgesproken wordt dat de rechten overgedragen Daarbij geldt dat rechten op Werken die op maat voor Opdrachtgever gemaakt zijn, in beginsel na aanvaarding van de overeenkomst aan Opdrachtgever toekomen.

 

 • Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat Opdrachtgever (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal Trone software Opdrachtgever daarover tijdig

 

 • Opdrachtgever is gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij

 

 • De door Trone software ontwikkelde Werken blijven eigendom van Trone software. Opdrachtgever krijgt een niet-exclusief en niet overdraagbaar

 

 • Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de

 

 • Het is Trone software toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Trone software door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te

 

 

 

 

 

 • Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 5.000,00 per inbreukmakende handeling betalen aan Trone software. Dit doet niets af aan het recht van Trone software om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen ten einde de inbreuk te doen beëindigen.

 

Artikel 8.      Installatie en onderhoud van Werken

 

 • Indien dit als Dienst overeengekomen is, zal Trone software de Werken of nader overeen te komen software of andere data installeren en configureren op door Opdrachtgever aan te wijzen hardware-, software- en De keuze, aanschaf en beheer van deze hardware-, software- en netwerkomgeving is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Trone software zal aanwijzingen geven over de gewenste configuratie. Indien de aangewezen omgeving niet aan de eisen van Trone software voldoet, zijn wij gerechtigd installatie of configuratie te weigeren.

 

 • Opdrachtgever zal op verzoek van Trone software medewerkers en hulppersonen van Trone software alle benodigde toegang verlenen tot de omgeving om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te maken. Fysieke toegang tot hardware zal alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is, en alleen na voorafgaand overleg met

 

 • Indien voor het gebruik van Werken licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden. Opdrachtgever vrijwaart Trone software voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door Trone software.

 

 • Indien onderhoud overeengekomen is als Dienst zal Trone software zich inspannen om fouten in de Werken en bijbehorende software te herstellen. Trone software is hierbij echter afhankelijk van leverancier(s) en derden. Bij nieuwe functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de software wezenlijk kunnen veranderen zal Trone software hier vooraf overleg over voeren met Dergelijk onderhoud wordt gefactureerd op uurbasis tenzij anders overeengekomen.

 

 • Trone software is echter steeds gerechtigd een dergelijk verzoek te weigeren als dit naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de software kan belemmeren. Dergelijk onderhoud wordt gefactureerd op uurbasis tenzij anders

 

 • Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan een Werk wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan Trone software heeft gemeld en wij deze schriftelijk hebben Trone software kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden. Trone software kan in geval van wijzigingen die zonder haar goedkeuring plaatsvinden, verder onderhoud op het gewijzigde weigeren of met een toeslag op het uurtarief uitvoeren.

 

 

 

 

Artikel 9.      Wijzigingen aan de Diensten

 

 • Alle wijzigingen in de Diensten, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan

 

 • Indien Trone software meer werk moet verrichten dan Trone software had moeten voorzien ten tijde van de offerte, of onder bezwaarlijker omstandigheden moet werken dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is Trone software gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te

 

 • Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat Trone software tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra Indien Opdrachtgever zich niet in de betrokken meerkosten kan vinden heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.

 

Artikel 10.    Prijzen en betaling

 

 • Alle prijzen zijn in euro’s, tenzij anders overeengekomen met Opdrachtgever. De factuur dient jaarlijks vooraf voldaan te

 

 • Voor een Werk (of fase of onderdeel daarvan) wordt een vaste prijs overeengekomen. Opdrachtgever is 30% verschuldigd bij aanvang van de werkzaamheden en het resterende bedrag op het moment dat het Werk (of fase of onderdeel) aanvaard Aanbetalingen voor een Werk (of fase of onderdeel) zijn verschuldigd zodra Trone software meldt dat het werk zal beginnen.

 

 • Trone software zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een elektronische factuur sturen aan

 

 • De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de datum van de factuur van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.

 

 • Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan Trone software te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat Trone software de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van Trone software blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te

 

 • Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en

 

 

 

 

 • De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en ook, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

 

 • Eens per kalenderjaar is Trone software gerechtigd de gehanteerde tarieven aan te passen op basis van de dan gepubliceerde consumentenprijsindex (CPI), waarbij een stijging de 5% nooit mag overschrijden. Trone software zal Opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één)

 

 • Alle prijzen die door Trone software worden gefactureerd zijn exclusief belastingen (btw) en andere van overheidswege opgelegde heffingen.

 

 • Opdrachtgever is gehouden de bedragen voortkomende uit de overeenkomst te voldoen aan Trone software. Indien Opdrachtgever uit meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen bestaat, zijn ieder van die personen hoofdelijk gehouden aan de betalingsverplichtingen gevolg te

 

 • Indien er bewijs geleverd dient te worden ter zake de verrichte prestaties en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen, leveren alle relevante documenten en gegevens uit de systemen en administratie van Trone software volledig bewijs op, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs.

 

Artikel 11.      Geheimhouding

 

 • Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de opdracht.

 

 • Trone software mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor

 

 • De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de

 

Artikel 12.    Aansprakelijkheid

 

 • Trone software is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven

 

 

 

 

 

 • Iedere aansprakelijkheid van Trone software voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.

 

 • In geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen is Trone software slechts gehouden tot vergoeding van het geoffreerde

 

 • De aansprakelijkheid van Trone software wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Trone software direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en Trone software ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Trone software in staat is adequaat te Door het verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering tot schadevergoeding vervalt de vordering van Opdrachtgever jegens Trone software.

 

 • In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Trone software door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Trone software kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

Artikel 13.    Duur en opzegging

 

 • Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn nodig voor levering van de Diensten. De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze algemene voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide

 

 • Opdrachtgever kan een dienst strekkende tot het ontwikkelen of aanpassen van Werken tussentijds opzeggen tegen betaling van een afkoopsom gelijk aan de gemaakte uren tegen binnen Trone software geldend

 

 • Indien bepaalde Diensten naar hun strekking voor onbepaalde tijd geleverd worden (zoals onderhoud) wordt de overeenkomst voor deze Diensten geacht te zijn aangegaan voor perioden van steeds één Beide partijen kunnen de overeenkomst steeds tegen het einde van deze periode schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van één maand.

 

 • Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Trone software gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Trone software is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te

 

 

 

 

Artikel 14.    Wijzigingen in overeenkomst

 

 • Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden

 

 • Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is Trone software echter eens per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te Zij dient hiertoe minstens twee maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak echter nimmer opzij zetten.

 

 • Indien Opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal Trone software overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. Trone software zal van deze beslissing mededeling doen aan Indien Trone software bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.

 

 • Trone software mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke Tegen dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken.

 

 • Alle wijzigingen in de uitvoering van een Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn en als minderwerk wanneer daardoor minder kosten

 

 • Opdrachtgever begrijpt dat door wijziging van de overeenkomst en/of het ontstaan van meerwerk het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van alle in de Overeenkomst gemaakte afspraken kunnen worden beïnvloed.

 

Artikel 15.    Slotbepalingen

 

 • Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Trone software gevestigd

 

 • Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt

 

 • Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te

 

 • De door Trone software ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door

 

 

 

 • Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is Trone software steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of